VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

23.12.2012

10.00

Na domácím stadionu hokejové Komety si můžete nově zajít na veřejné bruslení. Pohodlí KAJOT ARENY můžete ve vánočním měsíci prosinci využít hned čtyřikrát. Pokud tedy bydlíte poblíž a nebudete vědět, co s volným časem, vezměte brusle a přijďte se provětrat. Na stadionu bude otevřen bufet. Přezouvání bude probíhat přímo na lavičkách u ledové plochy.

Vstupné: dospělý 50,- Kč, dítě do 10 let 25,- Kč, doprovod zdarma.

Datum:                                čas

sobota 22. 12. 2012         16.00 – 18.00 hodin

neděle 23. 12. 2012        10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 hodin

pátek 28. 12. 2012           16.00 – 18.00 hodin

pondělí 31. 12. 2012       10.00 – 12.00 hodin

 

Návštěvní řád veřejného bruslení

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN DODRŽOVAT NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD!

 

1. Úvodní ustanovení

Po vstupu do prostoru areálu haly KAJOT ARENY (dále jen areálu) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu pro kluziště a dbát pokynů pracovníků areálu. Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

 

2. Vstup do areálu

Vstupem do areálu haly se návštěvník zavazuje dodržovat tento návštěvní řád. Vstup do prostoru areálu je možný pouze přes VIP vchod (pokladnu) z ulice Poříčí a po zaplacení vstupného. Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku u sebe po celou dobu bruslení a předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole. Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním.

 

3. Vstupenky a placení vstupného

Za pobyt v prostorech areálu je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného ceníku vstupného. Vstupenky jsou jednorázové. Pokladna umožní vstup jen s platnou vstupenkou.

 

4.Zakázané činnosti v areálu a ledové plochy

V prostoru areálu je přísně zakázáno: – Vstup na ledovou plochu bez bruslí – Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů – Tvoření hadů a honiček, jízda v protisměru – Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím – Kouření včetně elektronických cigaret- Odhazování odpadků  mimo místa k tomu určená – Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem – Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním – Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí) – Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti – Křičet, pískat, chovat se hlučně – V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a konzumovat alkohol – Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu – Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol – Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. zařízením – Konzumovat potraviny na ledové ploše – Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování – Je zakázáno sedat nebo lézt po zábradlích umístěných v areálu. Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců areálu následkem je vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného. Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. nevstupovat do technického zázemí kluziště a areálu.

 

5. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu

Návštěvníci areálu jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi. Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a zvoláním: „Změna směru“ nebo jiným pokynem obsluhy. Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál haly. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu. Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Správa haly si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře(návštěvníka veřejného bruslení) z veřejného bruslení, případně i z areálu haly, v případě porušení návštěvního řádu . Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku na vrácení vstupného. Za odložené věci správa haly NERUČÍ !!!

 

 

6.Vyloučení z návštěvy areálu

Vstup do areálu je zakázán: – Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, – Osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor. – Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo Městskou policii a Policii ČR.

 

7. Úrazy a škody – zodpovědnost

Škody a ztráty: Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení haly nebo na majetku třetích osob. Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody. Doporučuje se nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz. Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konající dozor nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů. V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat kteréhokoli zaměstnance areálu, který provede záznam a v případě potřeby zavolá policii. Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu je trestné. Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního stadionu.

 První pomoc, úrazy: Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor. Za zajištění první pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá službu konající dozor. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u dozoru haly) Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci u dozoru kluziště. První pomoc je poskytována zdarma. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky haly a pomohou při poskytování první pomoci. Lékárnička se nachází v ošetřovně.

 

8.Závěrečná ustanovení

Všeobecná ustanovení Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání. Přání a stížnosti, týkající se provozu haly mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena na recepci areálu. Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem.

 

9. Bezpečnostní ustanovení

 

Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez vhodných

rukavic je vstup na kluziště zakázán !!!

 

Nejdůležitější telefonní čísla:

Rychlá záchranná služba (s lékařem): 155
Ohrožení života Hasiči: 150