SMĚRNICE COVID-19 PRO DĚTI A MLÁDEŽ upravující podmínky účasti na sportovní přípravě a utkáních dětí a mládeže

KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195 / NEBO / KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno (dále společně jen ,,KOMETA“ nebo „KLUB“) jako organizátor sportovní přípravy a sportovních utkání dětí a mládeže tímto v souvislosti s prevencí šíření Covid-19 stanoví následující podmínky účasti na sportovní přípravě pro děti a mládež a podmínky vstupu pro případné návštěvníky sportovních utkání pořádaných v rámci amatérských sportovních soutěží pro děti a mládež v areálu Winning Group Areny.

Sportovní přípravy a sportovních utkání se mohou zúčastnit pouze:
a) ti, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19,
b) v případě účasti více než 20 osob se kromě podmínky pod bodem a) vyžaduje splnění podmínek stanovených v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krizového opatření vlády, tzn. předložení:
• národního certifikátu o dokončeném očkování registrovanou látkou proti onemocnění Covid-19, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
• dokladu o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
• potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu ne starším než 7 dní, jedná-li se o osoby do 18 let věku nebo osoby, které lékařským potvrzením doloží zahájení očkovacího schématu nebo kontraindikaci k očkování proti onemocnění Covid-19. Hráči týmů (děti a mládež) prokazují splnění této podmínky předložením příslušného potvrzení nejméně 1x týdně, a to vždy ve středu, nebo, není-li to v tomto termínu možné, při další nejbližší účasti na sportovní přípravě nebo utkání;

přičemž splnění této podmínky ad b) se nevyžaduje v případě:
i. dětí do 12 let věku,
ii. účastní-li se akce výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je zajištěno příslušné oddělení prostor;
iii. jde-li o aktivity v neměnném kolektivu a je vedena evidence účastníků.
Výše uvedené podmínky se vztahují jak na sportovce (hráče – děti, mládež), tak na členy realizačního týmu, rozhodčí a případné diváky (rodiče). Maximální počet osob účastnících se sportovní přípravy nebo utkání je 100 osob.

Splnění podmínek kontroluje za pomoci čTečky trenér příslušného týmu dětí nebo mládeže. V případě nesplnění podmínek nebo odmítnutí je prokázat trenér účast na sportovní přípravě nebo na sportovním utkání dané osobě neumožní.
Každý účastník sportovní přípravy a sportovních utkání, který vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 (zejména zvýšenou teplotu, kašel), nebo pokud přišel do styku s osobou vykazující známky nemoci nebo s nakaženou osobou:
o je povinen se okamžitě izolovat tak, aby nedošlo k šíření nemoci mezi dalšími účastníky sportovní přípravy a sportovních utkání,
o je povinen neprodleně informovat svého trenéra,
o nesmí se dostavit na sportovní přípravu, sportovní utkání ani se účastnit jiných aktivit klubu ani nesmí vstupovat do areálu Winning Group Areny,
o je povinen neprodleně kontaktovat svého praktického lékaře a podrobit se jím předepsané léčbě, a zároveň
o se může znovu zapojit do sportovní přípravy nejdříve po odeznění všech klinických příznaků onemocnění, negativním PCR testu a uplynutí předepsané karantény, a to se souhlasem trenéra.

Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se každý vystavuje možnosti trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.

V Brně dne 3. 1. 2022