AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP DO PROSTOR WINNING GROUP ARENY

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB
VSTUPUJÍCÍCH DO WINNING GROUP ARENY

KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen „organizátor“) jako provozovatel Winning Group Areny a organizátor sportovních utkání tímto v souvislosti s prevencí šíření Covid-19 stanoví následující podmínky účasti návštěvníků na sportovních utkáních a pravidla chování pro návštěvníky hromadných akcí v areálu Winning Group Areny.

Hromadných akcí se ve Winning Group Areně s účinností od 22. 11. 2021 může zúčastnit pouze ten, kdo organizátorovi prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě I/17 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021 účinného od 22. 11. 2021, tzn. předloží národní certifikát o dokončeném očkování registrovanou látkou proti onemocnění Covid-19, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Osoby, které lékařským potvrzením nebo záznamem v ISIN doloží, že se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování proti onemocnění Covid-19, nebo osoby po aplikaci první dávky očkování proti onemocnění Covid-19, a osoby do 18 let věku, mohou být do areálu vpuštěny, pokud se prokáží potvrzením o negativním RT-PCR testu ne starším 72 hodin. Tyto podmínky se nevztahují na děti do 12 let věku. Odmítne-li návštěvník prokázat splnění těchto podmínek, nebude do areálu vpuštěn bez nároku na vrácení vstupného.

Každý návštěvník vstupující do areálu Winning Group Areny a po celou dobu pobytu v areálu Winning Group Areny dále:
– má vstup zakázán, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (zejména zvýšenou teplotu, kašel) nebo pokud přišel do styku s osobou, která vykazovala takové příznaky onemocnění – POKUD NEJSTE ZDRAVÍ, NECHOĎTE NA HOKEJ, ZŮSTAŇTE DOMA

– může vstoupit a pobývat zde pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %, např. FFP2, KN95, u dětí do 15 let lze použít zdravotnickou obličejovou masku) – to neplatí zejména pro děti do 6 let věku

– je povinen si vydezinfikovat ruce při vstupu do areálu a poté po jakémkoliv jejich znečištění

– je povinen respektovat pokyny a naváděcí systém organizátora a sedět nebo stát pouze na jemu vyhrazeném místě dle zakoupené vstupenky

– je povinen dodržovat maximální možné rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti a omezit kontakt s ostatními osobami

– je povinen dodržovat odstup minimálně 2 m od hrací plochy

Organizátor, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba jsou oprávněni provést kontrolu zdravotního stavu každého návštěvníka vstupujícího do areálu Winning Group Areny (vizuálně a měřením teploty) a zakázat mu vstup do haly, pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu, zejména naměří-li teplotu 37°C nebo vyšší.

Každá osoba vstupující do areálu Winning Group Areny se současně zavazuje dodržovat návštěvní řád Winning Group Areny a v případě nedodržení pravidel provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečností služba jsou oprávněni přijmout příslušná sankční opatření v souladu s návštěvním řádem.
Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se návštěvník vystavuje možnosti trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.

V Brně dne 21. listopadu 2021